Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Adres ZTPO
31-981 Kraków, ul. Jerzego Giedroycia 23

Menu główne

Strona główna » Ekospalarnia

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

W dniu 3 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Swoje podpisy na dokumencie złożyli: Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Ryszard Langer - Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. oraz Bok Seok Jung - Kierownik Projektu ze strony POSCO Engineeirng & Construction Co., Ltd. Podpisanie aktu odbyło się w obecności wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło Pani Anety Wilmańskiej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pani Małgorzaty Marcińskiej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pani Małgorzaty Skuchy - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Pana Bogusława Kośmidera - Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Pozwolenie na budowę dla ZTPO

2013-10-25 16:40:29

W związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 25 października 2013 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego, decyzja Prezydenta Miasta Krakowa Pozwolenia na Budowę inwestycji pn.: Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, jako element projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie", wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 64/32, 64/10, 64/17 obręb 43 Nowa Huta przy ul. Giedroycia w Krakowie, stała się ostateczna.

Informacje na temat budowy ZTPO

Więcej informacji na stronie www.ekospalarnia.krakow.pl

Na mocy decyzji Rady Miasta Krakowa (uchwała nr LVI/710/08 z dnia 5 listopada 2008 r.) Krakowski Holding Komunalny S.A. jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu, budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Planuje się, że Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów zostanie zlokalizowany na działce położonej przy ul. Giedroycia w Dzielnicy XVIII Nowa Huta będącej obecnie własnością Miasta. W analizie wielokryterialnej ta lokalizacja została wskazana jako najkorzystniejsza.

W „Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” funkcje tego terenu zostały określone kategorią IT, czyli jako tereny urządzeń infrastruktury technicznej - obiekty i urządzenia służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków, gospodarce odpadami. Jest to teren niezagospodarowany, nieużytek, położony w sąsiedztwie czynnego składowiska popiołów i żużli Elektrociepłowni Kraków. W sąsiedztwie działki znajdują się:

  • od strony północnej teren huty ArcelorMittal (oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody przemysłowej) oraz ul. Giedroycia, za którą znajduje się stacja transformatorowa wysokiego napięcia,
  • od strony wschodniej linie wysokiego napięcia, nieużytki, w odległości ok. 400 metrów biegnie kanał wodny doprowadzający wodę z Wisły do huty ArcelorMittal,
  • od strony południowej czynne składowiska żużli i popiołu elektrociepłowni Kraków ograniczone skarpami, a dalej w odległości ok. 500 metrów koryto rzeki Wisły,
  • od strony zachodniej teren niezabudowany, po którym przebiegać ma odcinek projektowanej drogi krajowej S7 - tzw. trasy Nowohuckiej (początek realizacji 2009 r. ), pomiędzy tą trasą, a Dłubnią niewielkie osiedle domów jednorodzinnych (ul. Na Niwach i Jeżynowa).

Teren nie jest cenny pod względem przyrodniczym - na działce ani terenie przyległym nie występują siedliska zwierząt dziko żyjących ani cenne gatunki roślin. Działka ma dobrą dostępność do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej, wodociągowej oraz odprowadzania ścieków. Nie ma zagrożenia powodziowego, zarówno tzw. wodami stuletnimi, jak i tysiącletnimi.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych dla Projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, Projekt jest wpisany na listę indykatywną, podobnie jak 10 innych spalarni w największych miastach Polski.

W dniu 17 czerwca przedstawiciele władz miasta i społeczności Nowej Huty podpisali deklarację w formie umowy społecznej w sprawie budowy ekospalarni przy ulicy Giedroycia. Dokument gwarantuje, że inwestycje towarzyszące realizacji ZTPO zostaną wykonane, instalacja będzie zbudowana w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne i przez cały czas trwania inwestycji będą prowadzone konsultacje społeczne. To pierwsza taka umowa w Polsce.

Informacja o podpisaniu i tekst umowy

Więcej informacji na stronie www.ekospalarnia.krakow.pl

Udostępniono raport o oddziaływaniu ekospalarni na środowisko

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na wniosek Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie". Wraz z wnioskiem Krakowski Holding Komunalny S.A. złożył w Wydziale Raport o oddziaływaniu ekospalarni na środowisko. W dniu 6 listopada 2009 r., po sprawdzeniu dokumentu pod kątem merytorycznym, raport został udostępniony do wiadomości publicznej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK na osiedlu Zgody 2. Mieszkańcy mają teraz 21 dni na zgłoszenie wniosków i uwag do raportu. Można je składać w Wydziale Kształtowania Środowiska pisemnie, drogą elektroniczną lub ustnie. Wszelkie informacje na temat sposobu udostępniania oraz ewentualnego przekazania raportu zainteresowanym można uzyskać w ww Wydziale (Tel. 012 616 88 66).

Sporządzenie raportu oraz jego upublicznianie wynika z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie"

Prezydent Miasta Krakowa, a w jego imieniu prowadzący postępowanie Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał 21.06.2010 r. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie" jako element projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie". Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.) wraz z wnioskiem o jej wydanie złożył 7.10.2009 r.

Nowa decyzja ULICP dla przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie"

W dniu 26.06.2012 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję AU-2/6733/206/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie", jako element projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”.

Copyright © 2012 Krakowski Holding Komunalny S.A.
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia