Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Adres ZTPO
31-981 Kraków, ul. Jerzego Giedroycia 23

Menu główne

Strona główna » KHK S.A.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Misja Spółki

Misją Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. jest inspirowanie i realizacja działań prowadzących do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczenie usług związanych z sektorem gospodarki komunalnej.

Historia powstania

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A.) został utworzony na podstawie Uchwały nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 roku i zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy w dniu 8 sierpnia 1996 roku.

Swoją działalność Spółka rozpoczęła od momentu jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w dniu 8 sierpnia 1996 roku.

25 października 1996 roku ten sam Sąd Rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego KHK S.A. o wniesione przez dotychczasowego właściciela tj. Gminę Miasta Krakowa akcje i udziały spółek mających utworzyć grupę kapitałową. Dzień ten należy uznać za datę powstania grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych, w której KHK S.A. pełni funkcję spółki dominującej.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 3. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 6. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
 7. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);
 8. działalność wydawnicza (PKD 58);
 9. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 10. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 11. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 72.20.Z);
 12. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 72.19.Z);
 13. działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z);
 14. reklama (PKD 73.1);
 15. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);
 16. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 17. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 18. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 19. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 20. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 21. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
 22. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
 23. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 24. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
 25. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
 26. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
 27. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).

Władze spółki

Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Krakowa wykonuje wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie zasiadają:

Tadeusz Tatara - Przewodniczący
Krzysztof Kowal - Wiceprzewodniczący
Paweł Węgrzyn - Członek
Tomasz Falkowicz - Członek
Aleksandra Czekaj – Dancewicz - Członek

Zarząd

W skład Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie wchodzą obecnie:

Ryszard Langer - Prezes Zarządu
Grzegorz Ostrzołek - Wiceprezes Zarządu
Jakub Bator - Członek Zarządu
Marcin Kandefer - Członek Zarządu

Kapitały spółki

W momencie zawiązania Spółki Akcyjnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego kapitał akcyjny wniesiony do Spółki w formie pieniężnej wynosił 100.000 zł, a kapitał zapasowy 200.000 zł.

W wyniku wniesienia do KHK S.A. przez Gminę Miasta Krakowa aportu w postaci akcji i udziałów Spółek mających utworzyć podatkową grupę kapitałową Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 września 1996 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę 858.210.000 zł. Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy ww. podwyższenia, kapitał akcyjny KHK S.A. na koniec 1996 roku wynosił 858.310.000 zł.

Obecnie w wyniku kolejnych podwyższeń w latach 2000 - 2016 kapitał podstawowy KHK S.A. wg stanu na 26 sierpnia 2016 roku wynosi 1.293.740.000,00

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Gmina Miejska Kraków.

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Galeria (1)

Na mocy decyzji Rady Miasta Krakowa (uchwała nr LVI/710/08 z dnia 5 listopada 2008 r.) Krakowski Holding Komunalny S.A. jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu, budowę i eksploatację ZTPO. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych dla Projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” - Kontrakt nr 1 (nr POIS.02.01.00-00-005/10). Projekt realizowany jest w trybie indykatywnym (pozakonkursowym).

Wartość Kontraktu nr 1 zamyka się kwotą około 790 mln zł z czego około 372 mln zł dofinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności co stanowi 55 % kosztów kwalifikowanych a wkład własny KHK w kwocie ok. 301 mln zł zostanie pokryty ze środków własnych w tym pożyczki na kwotę 298 mln zł z NFOŚiGW udzielonej na zasadach preferencyjnych.
Proces podpisania umowy poprzedził fakt wydania w dniu 11 maja 2012r. przez Komisję Europejską (KE) Decyzji zatwierdzającej wkład finansowy dla Projektu z Funduszu Spójności. KHK będący jednostką odpowiedzialną za przygotowanie, budowę i późniejszą eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) uzyskał ją jako pierwszy wśród krajowych projektów spalarniowych. Przygotowany przez niego wniosek o dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną instytucji krajowych i jako pierwszy z tzw. „projektów spalarniowych” otrzymał pozytywną ocenę końcową ekspertów Inicjatywy Jaspers (Action Completion Note) oraz decyzję Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie www.spalarnia.krakow.pl


Galeria (2)Galeria (3)
Certyfikaty

Certyfikaty

Polityka jakości (1)
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008
Galeria (2)
Copyright © 2012 Krakowski Holding Komunalny S.A.
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia