Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Adres ZTPO
31-981 Kraków, ul. Jerzego Giedroycia 23

Menu główne

Strona główna » Grupa Kapitałowa » Wyniki ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne

Najważniejsze skonsolidowane wyniki charakteryzujące działalność KHK S.A. w latach 2012 - 2015
[zestawienie łączne - w tys. złotych]

Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Przychody ogółem 3 767 4 770 27 294 7 113
Koszty ogółem 3 175 3 539 5 792 7 814
Zysk/strata na działalności 592 1 232 21 502 -701
Podatek dochodowy 77 231 -2 12
Zysk (strata) z udziałów wg MPW 39 946 68 913 21 046 82 032
Wynik netto 40 461 69 914 42 551 81 319
Aktywa trwałe, w tym: 1 423 846 1 574 947 1 948 856 2 420 785
rzeczowe aktywa trwałe 9 190 14 966 238 499 580 188
inwestycje długoterminowe 1 414 578 1 559 380 1 710 277 1 840 512
Aktywa obrotowe, w tym: 12 599 26 452 70 110 37 055
należności krótkoterminowe 1 195 110 36 414 30 617
inwestycje krótkoterminowe 11 395 25 817 32 847 6 434
Kapitały własne, w tym: 1 431 362 1 577 164 1 738 566 1 864 288
kapitał podstawowy 1 099 490 1 186 700 1 245 790 1 293 340
kapitał zapasowy 58 870 74 892 160 409 188 813
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 5 083 24 235 280 459 593 552
zobowiązania krótkoterminowe 4 291 4 253 15 044 44 325
rozliczenia międzyokresowe 382 15 532 15 044 351 049
Zatrudnienie średnie (etaty): 18 19 22 30


Najważniejsze skonsolidowane wyniki charakteryzujące działalność podatkowej grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych w latach 2012 - 2015
[zestawienie łączne - w tys. złotych]

Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Przychody ogółem 1 314 874 1 407 779 1 451 705 1 536 176
Koszty ogółem 1 263 100 1 314 665 1 386 848 1 428 328
Wynik na działalności 51 774 93 114 64 857 107 848
Zyski/straty nadzwyczajne -1 -307 -43 0
Odpis wartości firmy 0 301 0 0
Wynik brutto 51 773 92 506 64 815 107 848
Podatek dochodowy 11 465 24 171 21 573 27 264
Zysk/strata MPW 153 1 308 -367 1917
Wynik netto (ujęcie bilansowe) 40 461 69 643 42 874 82 501
Aktywa trwałe, w tym: 2 833 200 3 077 390 3 507 491 4 186 913
rzeczowe aktywa trwałe 2 783 315 2 995 246 3 415 404 4 059 451
inwestycje długoterminowe 7 921 7 901 8 213 9 442
Aktywa obrotowe, w tym: 408 830 367 558 503 415 437 617
należności krótkoterminowe 238 746 169 992 213 144 222 978
inwestycje krótkoterminowe 118 684 146 895 235 695 166 582
Kapitał własny, w tym: 1 470 849 1 606 917 1 708 434 1 848 339
kapitał podstawowy 1 099 490 1 186 700 1 245 790 1 293 340
kapitał zapasowy 282 353 336 745 425 206 496 227
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 1 771 180 1 838 030 2 302 471 2 776 191
zobowiązania długoterminowe 563 611 635 360 792 985 979 631
zobowiązania krótkoterminowe 394 925 321 451 361 684 381 212
rozliczenia międzyokresowe 670 719 718 952 947 896 1 182 938
Nakłady inwestycyjne 317 871 282 345 541 241 919 633
Zatrudnienie średnie (etaty): 4 224 4 222 4 179 4 081

Copyright © 2012 Krakowski Holding Komunalny S.A.
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia