Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Adres ZTPO
31-981 Kraków, ul. Jerzego Giedroycia 23

Menu główne

Strona główna » Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Historia

Utworzona z inicjatywy władz miasta Krakowa grupa kapitałowa krakowskich przedsiębiorstw komunalnych jest jednym z nielicznych tego typu związków kapitałowych w sferze polskiej gospodarki komunalnej. Jest przy tym pierwszą i jak dotąd jedyną grupą, która posiada jednocześnie status podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Utworzenie grupy poprzedziła wytężona praca wielu ludzi, głównie służb prawno-ekonomicznych oraz Członków Zarządów Spółek, pracowników firmy konsultingowej, a także przedstawicieli Zarządu i Urzędu Miasta Krakowa. Największe natężenie prac przygotowawczych przypadło na II półrocze 1996 roku. Wykonywane wówczas prace skupiały się głównie na doprowadzeniu do wypełnienia wszystkich warunków umożliwiających powstanie grupy.

Prace te obejmowały:

 • Utworzenie i zorganizowanie działalności nowej jednoosobowej spółki Gminy Miasta Krakowa tj. Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółki Akcyjnej.
 • Wniesienie do KHK S.A. przez Gminę Miasta Krakowa akcji/udziałów trzech Spółek tzn. MPEC S.A., MPWiK S.A. oraz MPK Sp. z o.o. (aktualnie MPK S.A.).
 • Uporządkowanie spraw kapitałowych i własnościowych Spółek mających utworzyć PGK, w tym przekazanie Gminie lub sprzedaż posiadanych dotąd przez Spółki akcji/udziałów innych podmiotów gospodarczych.
 • Uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec organów skarbowych i innych instytucji reprezentujących Skarb Państwa.
 • Przekształcenie MPK Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
 • Wyjaśnianie wszelkich spraw i problemów proceduralnych związanych z tworzeniem grupy.

Rezultatem przeprowadzonych działań było podpisanie w dniu 25 września 1996 roku przez przedstawicieli Spółek, przy udziale członków Zarządu Miasta Krakowa - Umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Akt ten został utrwalony na kliszy fotograficznej.

Treść umowy zawiera m.in.:

 • określenie składu grupy i czasu trwania umowy /3 lata/;
 • oświadczenie spółek o wypełnieniu przewidywanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych warunków umożliwiających utworzenie i funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej;
 • wyznaczenie kompetencji KHK S.A. jako spółki dominującej i płatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Decyzją urzędu skarbowego Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej została zarejestrowana w dniu 3 grudnia 1996 roku, co umożliwiło rozpoczęcie funkcjonowania PGK od 1 stycznia 1997 roku.

Prace związane z tworzeniem podatkowej grupy kapitałowej trwały jednak nadal, doprowadzając do podpisania w dniu 3 lutego 1997 roku przez przedstawicieli Zarządu Miasta Krakowa oraz przedstawicieli Spółek - Umowy generalnej o zasadach działania podatkowej grupy kapitałowej. Dokument ten wraz ze stanowiącymi jego rozwinięcie wewnętrznymi procedurami i regulaminami stwarza możliwość sprawnej działalności grupy.

Status organizacyjny

Krakowski Holding Komunalny S.A. działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki. Spółka może używać skrótu firmy: Krakowski Holding Komunalny S.A. oraz tłumaczenia firmy na języki obce. Spółka może używać znaku towarowego.

Utworzenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wynikało z opracowanej z inicjatywy Rady i Zarządu Miasta Krakowa koncepcji działalności podatkowej grupy kapitałowej (PGK) krakowskich spółek komunalnych. Od momentu powstania KHK S.A. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.

Działalność grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych rozpoczyna się z dniem 25 października 1996 roku, czyli od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy wniesienia przez Gminę Miasta Krakowa wszystkich akcji i udziałów największych firm komunalnych do nowoutworzonej spółki Krakowski Holding Komunalny S.A. Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Podatkowa Grupa Kapitałowa Krakowskich Spółek Komunalnych

Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych procedur w dniu 25 września 1996 roku została podpisana Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, która - po wypełnieniu wielu wymogów formalnych - została zarejestrowania w dniu 3 grudnia 1996 roku przez Urząd Skarbowy Kraków Podgórze.

Decyzja Urzędu Skarbowego umożliwiła rozpoczęcie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej od 1 stycznia 1997 roku.
W dniu 3 lutego 1997 roku podpisana została przez przedstawicieli Zarządu Miasta Krakowa oraz przedstawicieli spółek grupy kapitałowej - Umowa generalna o zasadach działania podatkowej grupy kapitałowej. Dokument ten wraz ze stanowiącymi jego rozwinięcie wewnętrznymi procedurami i regulaminami stwarza możliwość sprawnej działalności grupy.

Podpisana 25 września 1996 roku Umowa pomiędzy spółkami miała moc obowiązującą do końca 1999 roku.

W dniu 27 września 1999 roku spółki zależne podpisały umowę o przedłużeniu funkcjonowania PGK do końca 2009 roku.

Dnia 25 sierpnia została podpisana, a 26 października 2009 roku zarejestrowana Umowa o przedłużeniu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej na lata 2010 - 2020.

W dniu 30 listopada 2010 r. podpisana została Umowa Generalna o zasadach działania, jedynej w Polsce Podatkowej Grupy Kapitałowej, działającej w sferze gospodarki komunalnej. Umowa została zawarta na przedłużony okres funkcjonowania od 2010 do 2019 r. -

Podstawą działania podatkowej grupy kapitałowej jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 106 poz. 482, z późniejszymi zmianami).

Skład Podatkowej grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Spółka dominująca

 • Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A.)

Spółki zależne

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie (MPEC S.A.)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie (MPK S.A.)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie (MPWiK S.A.)

KHK S.A. - jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej Kraków - posiada bezpośredni udział wynoszący 100% kapitałów pozostałych spółek.
Dominująca rola odgrywana jest przez KHK S.A. tylko w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks spółek handlowych, ustawy podatkowe, Statuty spółek itd.) i posiadają pełną samodzielność prawną i organizacyjną.
Kontrolę nad działalnością KHK S.A. sprawuje Rada Nadzorcza. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Korzystanie z przywilejów jakie wiążą się z działalnością takiej grupy wymaga jednak wypełnienia szeregu warunków. Do najważniejszych spośród nich należą:

 1. Wymogi kapitałowe i organizacyjne
  • grupę tworzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego, których kapitał zakładowy nie jest niższy niż 1.000.000 zł, a jedna ze spółek zwana spółką dominującą posiada bezpośredni udział wynoszący 95% kapitału pozostałych spółek;
  • spółki tworzące grupę mają opłacony w pełnej wysokości kapitał zakładowy, a wkłady niepieniężne (aporty) zostały faktycznie wniesione;
  • każda zmiana kapitału zakładowego w którejkolwiek ze spółek tworzących grupę musi być terminowo zgłoszona właściwemu urzędowi skarbowemu.
 2. Wymogi fiskalne
  • jedna ze spółek (wskazana w umowie) musi wypełniać obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  • spółki nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw;
  • w spółkach tworzących grupę nie występują zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochody budżetu państwa oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne;
  • spółki tworzące grupę nie pozostają w związkach (z osobami lub podmiotami nie wchodzącymi w skład grupy) powodujących nieuzasadnione obniżenie podatku dochodowego.
 3. Wymogi efektywnościowe
  • spółki tworzące grupę muszą uzyskiwać w każdym roku podatkowym rentowność (udział dochodów w przychodach), w wysokości co najmniej 3%;
  • wymóg dokonywania przez Spółki Grupy w każdym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 50 % dochodu grupy po opodatkowaniu, nie mniej jednak niż 20 % sumy dochodów do opodatkowania poszczególnych spółek (wymóg inwestycyjny).

Dla działalności PGK utworzonej przez krakowskie firmy komunalne istotne są aktualnie obowiązujące zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z jednym, ale bardzo ważnym wyjątkiem.
Obowiązującym warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie PGK nie jest konieczność osiągania odpowiedniego poziomu rentowności, ale wymóg dokonywania w każdym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 50 % dochodu grupy po opodatkowaniu, nie mniej jednak niż 20 % sumy dochodów do opodatkowania poszczególnych spółek (wymóg inwestycyjny). KHK S.A. posiada możliwość korzystania z przywilejów statusu PGK na warunkach obowiązujących w chwili utworzenia grupy (zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych, która znalazła swój wyraz w Art. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. Nr 137, poz. 639).

Cele działalności

Nadrzędnym celem działania grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych w 1997 roku było dokładne wypełnianie wszystkich warunków umożliwiających korzystanie z przywilejów, jakie daje status podatkowej grupy kapitałowej. Wymagało to przede wszystkim wykonania szeregu działań organizacyjnych.
Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć:

 • opracowanie i wdrożenie procedur obowiązujących wewnątrz grupy, w tym głównie procedur obiegu informacji i rozliczeń wewnętrznych,
 • doprowadzenie do prawidłowego stosowania przez pracowników Spółek tworzących grupę oraz pracowników UMK przepisów Kodeksu handlowego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązaniach podatkowych, itp.
 • usprawnienie przez Spółki zależne procesów planowania i monitorowania uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów, co pozwoli na przewidywanie wysokości osiąganych dochodów.

Oprócz działań związanych z realizacją celu nadrzędnego rok bieżący powinien być wykorzystany także do określenia obszarów działania spółek oraz UMK, pozwalających na uzyskanie dodatkowych efektów funkcjonowania grupy kapitałowej.
Takie obszary stanowić mogą między innymi:

 • gospodarka kapitałem obrotowym, szczególnie środkami pieniężnymi;
 • porządkowanie spraw majątkowych i własnościowych;
 • koordynowanie niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • szkolenie i integracja pracowników Spółek.

Współpraca największych firm komunalnych w ramach podatkowej grupy kapitałowej oprócz spodziewanego efektu finansowego, powinna także prowadzić do dalszej poprawy organizacji i zarządzania w sferze krakowskiej gospodarki komunalnej, a co za tym idzie, przyczynić się do zwiększenia niezawodności i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Krakowa.

Efekty działalności

Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było uzyskanie przez grupę statusu podatkowej grupy kapitałowej. Status ten umożliwia wchodzącym w skład grupy spółkom uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez obniżenie płaconego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość finansowego działalności PGK uzależniona jest, w głównej mierze, od wielkości dochodów osiąganych przez spółki. Podział efektów działalności grupy kapitałowej następuje po zakończeniu każdego roku podatkowego i sporządzeniu ostatecznych rocznych deklaracji podatkowych.


Rok 2014 był osiemnastym rokiem korzystania przez Grupę ze statusu PGK. W okresie tym do dyspozycji grupy pozostały środki o łącznej wysokości 104.935 tys. zł. Środki te w przypadku, gdyby Spółki tworzące PGK nie wchodziły w jej skład zostałyby przekazane w formie podatku dochodowego od osób prawnych na rachunki bankowe organów skarbowych. Kształtowanie się wysokości efektów PGK w okresie 1997 - 2014 oraz jego podział na poszczególne Spółki zależne oraz specyfikację sfinansowanych inwestycji zaprezentowano poniżej.

/w tys. zł/


Rok

Efekt PGK

MPEC S.A.

MPWiK S.A.

MPK S.A.

KHK S.A.

1997

11 360

2 867

2 813

5 680

0

1998

5 937

1 583

1 386

2 968

0

1999

7 954

1 039

2 938

3 977

0

2000

8 594

18

4 279

4 297

0

2001

9 214

1 713

2 894

4 607

0

2002

8 830

1 232

3 183

4 415

0

2003

15 530

1 709

6 056

7 765

0

2004

2 862

0

1 431

1 431

0

2005

6 578

418

2 871

3 289

0

2006

6 534

1 122

2 145

3 267

0

2007

5 010

718

1 787

2 505

0

2008

4 176

567

1 521

2 088

0

2009

2 572

390

896

1 286

0

2010

175

39

48

44

44

2011

4 060

686

1 344

1 530

500

2012

3 660

587

1 222

330

1 521

2013

1 676

202

636

338

500

2014

213

83

0

24

106

RAZEM

104 935

14 973

37 450

49 841

2 671Środki pochodzące z "efektu PGK" pozwoliły na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

MPK S.A. MPEC S.A. MPWiK S.A.
1997 Zakup 5 szt. autobusów:
3 x Scania CN 113 MaxCi
- niskopodłogowy
2 x Scania CN 113 CLL
- miejski
Likwidacja 8 kotłowni lokalnych przy ul. Limanowskiego oraz kotłowni Politechniki Krakowskiej z równoczesnym podłączeniem jej do sieci ciepłowniczej Budowa magistrali wodociągowej do Tyńca i na ul. Klasztornej oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Księcia Józefa
Budowa kolektora ogólnospławnego "W" przy ul. Słowackiego, Grottgera, Wrocławska
1998 Zakup 6 szt. autobusów:
3 x Scania CN 113 MaxCi
- niskopodłogowy
2 x Scania CN 113 CLL
- miejski1 x Jelcz M 121 M
- miejski
Likwidacja kotłowni Krzesławice Baza.
Konwersja 4 lokalnych kotłowni węglowych na paliwo gazowe.
Budowa kolektora ogólnospławnego "W" przy ul. Słowackiego, Grottgera, Wrocławska
1999 Zakup 7 szt.. autobusów:
6 x Jelcz M 121 MB
1x Jelcz M 181 MB
Podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Lea, Halszki, Myślenickiej, Mistrzejowickiej, Kapelanki, Topolowej, os. II-go Pułku Lotniczego Budowa wodociągu Bronowice od hydroforni ZUW Rudawa do ul. Ojcowskiej. Budowa kolektora sanitarnego A+C Sidzina oraz częściowo w ul. Twardowskiego
2000 Zakup 5 szt. autobusów:
5 x Jelcz M 121 MB
Spięcie pierścieniowe w rejonie ulic W. Sławka, Kapelanki, Góralskiej. Budowa kolektora sanitarnego Kliny (zad.4) oraz kolektora w ul. Jasnogórskiej (częściowo)
2001 Zakup 6 szt. autobusów:
3 x Jelcz M 181 MB/1
3 x MAN NG
Modernizacja sieci w rejonie mostu Kotlarskiego, wymiana sieci w ulicy Słomianej. Budowa kanalizacji sanitarnej m. in.: ul. Cechowa, os. Zesławice, Kantorowice, ul. Kostrze, ul. Tyniecka, ul. Hoyera, os. Kliny. Budowa kolektora "Malinówka"
2002 Zakup 7 szt. autobusów Podłączenie budynków UJ do sieci ciepłowniczej (ul. Gołębia, ul. Jabłonkowskich) Sieć wodociągowa w os. Bronowice i Olszanica, Magistrala Zabłocie-Nowohucka; sieć kanalizacyjna w os. Prokocim, Sidzina, Bronowice
2003 Zakup autobusów niskopodłogowych Solaris Urbino 12 Podłączenie budynku PAT i zabezpieczenie ciepła dla budowy III Campusu UJ, - Wykonanie sieci cieplnej dla nowego odbiorcy 2 x 100mm 82mb, - Modernizacja kotłowni: wymiana kotła, automatyki i roboty budowlane (ul. Grodzka) Skanalizowanie Nowego Miasta, Realizacja I etapu kolektora w technologii mikrotunelingu
2004 Zakup 8 SZTUK autobusów niskopodłogowych "Solaris Urbino 12" Spięcie pierścieniowe, ul. Krowoderskich Zuchów II - etap, ul. Sławkowska 14 Kolektor Dolnej Terasy Wisły, Kolektor Centrum Tunel PKP - Ogrodowa
2005 Zakup 2 sztuk nowoczesnych autobusów niskopojemnych, pozwalających na obsługę linii o mniejszych napełnieniach, zakup 2 sztuk autobusów niskopodłogowych o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych Modernizacja sieci cieplnej Dn 500 mm w związku z budową trasy Szybkiego Tramwaju i modernizacją układu komunikacyjnego Ronda Mogilskiego.
Remont mostu technologicznego na Wiśle.
Modernizacja kotłowni gazowej: wymiana kotłów i osprzętu.
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Lubocza w ulicach Brzozowej, Łazowej i Lubockiej d=30 cm, L - 1.540 m.
Zabezpieczenie surowych żelbetów w komorach osadu czynnego.
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Olszanicka i Leśmiana.
2006 Dofinansowanie zakupu 20 nowoczesnych autobusów. Modernizacja sieci cieplnej Dn 500 mm w związku z budową trasy Szybkiego Tramwaju i modernizacją układu komunikacyjnego Ronda Mogilskiego. Magistrala Rondo Mogilskie - Basztowa - Montelupich; - realizacja w ramach zadania inwestycyjnego "Układ komunikacyjny po zachodniej stronie Dworca Kolejowego", zakres rzeczowy: L - 1.305. Kolektor Centrum; - realizacja w ramach zadania inwestycyjnego "Układ komunikacyjny po zachodniej stronie Dworca Kolejowego".
2007 Zakup 4 sztuk nowoczesnych autobusów niskopodłogowych o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych - Modernizacja sieci c.o. w związku z budową szybkiego tamwaju
- wykonanie kanału przełazowego pod Al. Powstania Warszawskiego
- ul. Fieldorfa Nila - remont sieci cieplnej osiedlowej,
- wymiana sieci kanałowej na preizolowaną Dn 550 mm - Dn80 mm, 474 m.- ul. Grzegórzecka
- budowa rozdzielczych sieci wodociągowych w ramach LII i LIM
2008 Zakup 2 sztuk nowoczesnych autobusów midi Jelcz 084. Dofinansowanie zakupu 3 sztuk autobusów typu Solaris Urbino 12. Modernizacja sieci cieplnej - Rondo Grzegórzeckie. Podłączenie nowych odbiorców, ul Magnolii i Sąsiedzka. Podłączenie do sieci krytej pływalni, ul. Wysłouchów Magistrala wodociągowa w ulicy Kamieńskiego. Kolektor DTW etap III.
2009 Dofinansowanie zakupu 1 sztuki nowoczesnego autobusu midi o długości do 5,8 metra Autosan Sancity, dofinansowanie zakupu 1 sztuki autobusu przegubowego o długości 18 metrów Mercedes Citaro - Modernizacja sieci cieplnej ul. Monte Cassino - Bułhaka (Rondo Grunwaldzkie), ul. Powiśle, ul. Reymonta - Reymana SSA Wisła Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w pl. Szczepańskim
Copyright © 2012 Krakowski Holding Komunalny S.A.
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia